Barberstore plaatst cookies op uw computer met als doel verbeteren van de website en optimaliseren van de bezoekersstromen. Hier kun je meer lezen over onze cookies.
Menu icon

Voorwaarden en Privacy

Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot
stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in
het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg
(CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in
werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de
bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de
consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij
de consument producten, digitale inhoud en/of diensten
verwerft in verband met een overeenkomst op
afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
door de ondernemer worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde
en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik
kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt
voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd
en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de
regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale
inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder
ook begrepen e-mail - dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument
om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is
van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale
inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen
de ondernemer en de consument wordt gesloten
in het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten, digitale inhoud
en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van
deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier
voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter
beschikking te worden gesteld als de consument ter
zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat
kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Amanda Haarcosmetica, Barberstore
Algemene Voorwaarden Barberstore


Adres: Kapitein Grantstraat 25, 5015 BA Tilburg
Tel: 013-5811273
E-mailadres: info@barberstore.eu
KVK-nummer: 18065546
BTW-identificatienummer: NL814078278B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen
aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep
uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is
aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese
Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland
van toepassing zijn en aanwijzingen waar en
hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer
en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer
zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt
gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld
op zodanige wijze dat deze door de consument
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van
de consument langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden
tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten, digitale
inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de
consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische
weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt,
treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op
de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingspagina
verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product,
de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer
waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service
na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het
product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst
indien de overeenkomst een duur heeft van meer
dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft,
het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het
vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking
tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van
redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag
nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product
heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere
producten heeft besteld: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, het
laatste product heeft ontvangen. De ondernemer
mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
een bestelling van meerdere producten
met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende
zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van
producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een
overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet
op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal
14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De ondernemer mag de consument vragen naar de
reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van
zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die
volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij
niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier
voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt
de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van
dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde
informatie aan de consument heeft verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14
dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument
tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is
dat de consument het product slechts mag hanteren
en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen
doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering
van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering
van het product als de ondernemer hem niet
voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft
verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht
door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het modelformulier voor herroeping of op
andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag
volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan
(een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet
als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf
af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn
in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde
toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het
terugzenden van het product. Als de ondernemer niet
heeft gemeld dat de consument deze kosten moet
dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf
te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending
niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te
hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de
levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed
voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd,
is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd
dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis
dat door de ondernemer is nagekomen op het
moment van herroeping, vergeleken met de volledige
nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering
van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit,
die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in
een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding
bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van
de uitvoering van de dienst of levering van gas,
water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de
bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of
gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk
heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van
de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen
bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van
de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer
bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door
de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld
een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de
consument, inclusief eventuele leveringskosten door
de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
product, onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product
zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen
tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde
betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij
de consument instemt met een andere methode. De
terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere
methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
hoeft de ondernemer de bijkomende kosten
voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten
uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als
de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig
voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is
aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare
veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan
een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud
en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden
aan de consument die persoonlijk aanwezig
is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn
op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en
waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,
digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van
de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
verliest zodra de ondernemer de overeenkomst
volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten
van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling
van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering is voorzien en
anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding,
als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode
van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde
producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid
hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming
of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen
bij het sluiten van de overeenkomst, maar
waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30
dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,
waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering
van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een
materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur
worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten
of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar
de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming
van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming
van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst
op te zeggen met ingang van de dag waarop
de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde
prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra
garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/
of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer
er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant
of importeur verstrekte extra garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de
consument op grond van de overeenkomst tegenover
de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer
is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel
van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis
van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of
producent waarin deze aan de consument bepaalde
rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid
in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument
aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4
van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer
het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen
en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging
en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels
en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde tegen het einde van
de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde
overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot
opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door
hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de
ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst
die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor
een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als
de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde
duur worden verlengd als de consument te allen tijde
mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden
in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld
ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen
en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar
heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst
te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid
zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst
of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan
binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,
of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14
dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument
de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag
de consument in algemene voorwaarden nimmer
verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan
50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de
consument geen enkel recht doen gelden aangaande
de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte
of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(
en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer
is gewezen op de te late betaling en de ondernemer
de consument een termijn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen
te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag
de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende
€ 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een
minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele
van de consument afwijken van genoemde bedragen
en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend
gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen
een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van
de ondernemer kan eveneens worden ingediend via
een klachtenformulier op de consumentenpagina van
de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org.
De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer
als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4
weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg
op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de
consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer
over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten
met betrekking tot door deze ondernemer te leveren
of geleverde producten en diensten, kunnen, met
inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
consument als de ondernemer worden voorgelegd aan
de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600,
2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie
slechts in behandeling genomen, indien de consument
zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer
heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het
geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de
consument de klacht bij de ondernemer indiende,
schriftelijk of in een andere door de Commissie te
bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig
worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen
aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument
dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen
aan de Geschillencommissie , zal de consument
binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer
schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te
spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.
Verneemt de ondernemer de keuze van de consument
niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden
zoals deze zijn vastgesteld in het reglement
van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.
nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden
bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen
of de behandeling staken, indien aan de ondernemer
surseance van betaling is verleend, deze in staat
van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten
feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de
commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak
is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een
andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies
voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten
geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of
dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige
geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten
geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van
de bindende adviezen van de Geschillencommissie
Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending
ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen.
Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies
na toetsing door de rechter in stand is gebleven en
het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is
gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per
bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.
org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter
dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd.
Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid
het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de
consument een schriftelijk beroep hierop doet bij
Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer
overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering
op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-,
wordt de consument aangeboden zijn vordering voor
zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over
te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie
op eigen naam en kosten de betaling daarvan in
rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden
afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd
dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Thuiswinkel
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet
wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van
kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke
wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de
voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Privacy

Ons bedrijfsadres is:

Barberstore
Kapitein Grantstraat 25
5015 BA Tilburg
Kvk nummer: 18065546
BTW nummer: NL814078278B01

Opslag gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij het plaatsen van een bestelling worden diverse persoonsgegevens gevraagd en daarna opgeslagen. De gegevens worden ogeslagen voor de afhandeling van uw order. De volgende gegevens worden altijd verzameld en opgeslagen:

- Uw naam
- Uw adres
- Uw postcode
- Uw woonplaats
- Uw emailadres
- Uw land (factuur/afleveradres)

De overige gegevens zijn niet verplicht, maar worden bij het invullen ervan wel opgeslagen.

U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de door u opgegeven persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Tel: 013-5811273.

Cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
- om uw voorkeuren te registreren
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.
- om op basis van getoonde interesse op onze site, relevante aanbiedingen buiten barberstore.eu te doen.

Beveiliging gegevens
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Dit geldt ook voor de betaalgegevens.

Contact privacybeleid

U kunt contact opnemen met ons over ons privacybeleid op telefoonnummer: 013-5811273 of per e-mail op: info@barberstore.eu.

 Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks onze aanbiedingen in je inbox.

Klantbeoordeling

Barberstore.eu
9,1
9,1
3037 klanten
beoordelen ons met een:
10
0
Lees hier wat klanten over ons schrijven